ProdajViše Helpdesk je web aplikacija koja Vam omogućava da efikasno organizirate upite ili zahtjeve korisnika odnosno da organizirate efikasnu “službu za korisnike”. Osnovne funkcije aplikacije su zaprimanje zahtjeva korisnika, klasifikacija zahtjeva te delegiranje rješavanja zahtjeva. Sve je to integrirano s automatskim emailing sustavom o statusima zahtjeva i izvještajnim modulom.